<style>.lazy{display:none}</style>Текст | Київпереклад

Текст

Текст (від латинського textus – тканина, сплетіння, поєднання) – об’єднана смисловим зв’язком послідовність знакових одиниць, основними властивостями якої є зв’язність та цілісність.

У семіотиці під словом текст розуміють осмислену послідовність будь-яких знаків, будь-яку форму комунікації, в тому числі й обряд, танець, ритуал і т. ін.; у мовознавстві текст – послідовність вербальних (словесних) знаків. Правильність побудови вербального тексту, який може бути усним і письмовим, пов’язана з відповідністю до вимоги «текстуальності» – зовнішньої зв’язності, внутрішньої осмисленості, можливості своєчасного сприйняття, здійснення необхідних умов комунікації і т. ін.

Для обох видів тексту – письмового й усного – важливим є питання про його ідентичність, про так звану канонічну форму, що досліджується особливою галуззю філології – текстологією. Мовознавство описує специфічні засоби, які забезпечують смислові установки, що передаються в тексті: лексичні засоби типу часток, вставних слів і т. ін., тектонічні засоби – зміну порядку слів залежно від текстової установки, інтонаційні засоби (для звукових текстів), особливі графічні засоби – підкреслювання, шрифтові виділення, пунктуацію (для письмових текстів).

Правильність сприйняття тексту забезпечується не лише мовними одиницями та їх поєднаннями, але й необхідним загальним фондом знань, комунікативним тлом, тому сприйняття тексту пов’язується з пресупозиціями.

Дискусійним є питання про мінімальну довжину тексту (наприклад, чи може вважатися текстом одна комунікативна репліка). Можливість детального аналізу тексту (особливо художнього) забезпечується важливими досягненнями в галузі мовної системи (коду) для тексту; таким чином, він вивчається як «мова в дії».

Вивчення тексту в різних країнах здійснюється під різними назвами: лінгвістика тексту, структура тексту, герменевтика тексту (тобто виявлення системи неочевидних смислових зв’язків та опозицій), граматика тексту; онтологічний статус кожної з цих дисциплін не є чітко визначеним, і в цілому можна говорити про більш загальну дисципліну – теорію тексту.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *